Ozakonjenje Objekata

Ozakonjenje Objekata u Nišu


Zakon o ozakonjenju objekata usvojen je 20. Novembra 2015.godine. Zakon o ozakonjenju trebalo bi da po brzoj i jeftinoj proceduri omogući građanima da legalizuju svoje objekte. Cilj je da se za što kraće vreme ozakoni što više bespravnih objekata, po što nižim cenama, kako bi se saznao konačan broj nekretnina u Srbiji. Procenjuje se da je u Srbiji proteklih godina izgrađeno oko 1,5 miliona nelegalnih građevina koje bi trebalo da bude uvedene u legalne tokove. Nekretnine koje su izgrađene na “divlje” koje nisu prijavljene ili evidentirane moraju da se popšu i uknjiže u katastru nepokretnosti. Cene taksi za ozakonjenje, kreću od 5.000 do 50.000 dinara – u zavisnosti od površine objekta.

Na primer, ako ste sagradili kuću i nakon nekoliko godina dogradili garažu ili dodatnu jedninicu, ta garaža i dodatna jedinica su sada predmet ozakonjenja. Komisija će popisati nepokretnosti, a vlasnici će morati da ispoštuju proceduru za legalizaciju.

Takođe postoje objekti koji po pravili ne moraju biti ozakonjeni.

Ne mogu biti ozakonjeni sledeći objekti:

  • Objekti izgrađeni na klizištima;
  • Kuće i vikendice podignute u prvom stepenu zaštite parkova prirode;
  • Objekti izgrađeni u koritima reka, oko poletno-sletnih pista;
  • Objekti koji su izgrađeni od materijala koji ne garantuje sigurnost (među njima su i kartonska naselja);
  • Građani koji imaju pravosnažno rešenje kojim se odbija zahtev za legalizaciju neće moći da legalizuju objekte ni po ovom zakonu;
  • Objekti čiji stepen završenosti nije u skladu sa zakonom;
  • Objekti koji ne ispunjavaju urbanističke parametre u pogledu namene i spratnosti objekta.

Šta je potrebno za legalizaciju objekta?

Za legalizaciju objekta potrebna su vam dva dokuemnta:

     1. Dokument koji će dokazati vlasništvo svojine

Dokaz je ugovor o kupoprodaji stana ili zemljišta overen u sudu. Takođe, ako se radi o nasledstvu, onda dokaz mora da bude testament ili ostavinsko rešenje.

     2. Geodetski snimak

Geodetski snimak predstavlja ucrtan i premeren objekat koji je uradio arhitekta.

Kako se okončava postupak ozakonjenja?

Biće proverena dostavljena dokumentacija i ako se utvrdi da po sadržini odgovara dokumentaciji propisanoj novim zakonom, dobićete od nadležnog organa obaveštenje o plaćanju takse za ozakonjenje, a potom i rešenje o ozakonjenju, koje će nadležni organ po službenoj dužnosti, po pravnosnažnosti, proslediti nadležnoj službi za katastar nepokretnosti. Po izvršenom upisu, dobićete rešenje o upisu prava svojine na ovim nepokretnostima, čime se okončava postupak ozakonjenja.

Za više informacija kontaktirajte nas direktno ili pročitajte zakon o ozakonjenju objekta.